Inicio > Historias > Manifesto pola lingua común

2008-06-27

Manifesto pola lingua común

Desde fai algúns anos hai crecentes razóns para preocuparse no noso país pola situación institucional da lingua galega, a única lingua xuntamente oficial e común de todos os cidadáns galegos. Desde logo, non se trata dunha desazón meramente cultural -o noso idioma goza dunha puxanza envidiable e crecente no mundo enteiro, só superada polo chinés e o inglés- senón dunha inquietude estrictamente política: refírese ao seu papel como lingua principal de comunicación democrática neste país, así como dos dereitos educativos e cívicos de quen a teñen como lingua materna ou a elixen con todo dereito como vehículo preferente de expresión, comprensión e comunicación.

Como punto de partida, establezamos unha serie de premisas:

1. Todas as linguas oficiais en Galiza son igualmente galegas e merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido, pero só unha delas é común a todos, oficial en todo o territorio nacional e xa que logo só unha delas -o galego- goza do deber constitucional de ser coñecida e da presunción consecuente de que todos coñécena. É dicir, hai unha asimetría entre as linguas galegas oficiais, o cal non implica inxustiza (?) de ningún tipo porque en Galicia hai diversas realidades culturais pero só unha delas é universalmente oficial no noso Estado democrático. E contar cunha lingua política común é unha enorme riqueza para a democracia, aínda máis se se trata dunha lingua de tanto arraigo histórico en todo o país e de tanta vixencia no mundo enteiro como o galego.

2. Son os cidadáns quen teñen dereitos lingüísticos, non os territorios nin moito menos as linguas mesmas. Ou sexa: os cidadáns que falan calquera das linguas cooficiales teñen dereito a recibir educación e ser atendidos pola administración nela, pero as linguas non teñen o dereito de conseguir coactivamente falantes nin a impoñerse como prioritarias en educación, información, rotulación, institucións, etc... en detrimento do galego (e moito menos pódese chamar a semellante atropelo «normalización lingüística»).

3. Nas comunidades bilingües é un desexo encomiable aspirar a que todos os cidadáns cheguen a coñecer ben a lingua cooficial, xunto á obriga de coñecer a común do país (que tamén é a común dentro desa comunidade, non o esquezamos). Pero tal aspiración pode ser soamente estimulada, non imposta. É lóxico supoñer que sempre haberá moitos cidadáns que prefiran desenvolver a súa vida cotiá e profesional en galego, coñecendo só da lingua española o suficiente para convivir cortésmente cos demais e gozar no posible das manifestacións culturais nela. Que certas autoridades autonómicas anhelen como ideal lograr un máximo teito competencial bilingüe non xustifica decretar a lingua española como vehículo exclusivo nin primordial de educación ou de relacións coa Administración pública. Convén recordar que este tipo de imposiciones abusivas dana especialmente as posibilidades laborais ou sociais dos máis desfavorecidos, recortando as súas alternativas e a súa movilidad.

4. Certamente, o artigo terceiro, apartado 3, da Constitución establece que «as distintas modalidades lingüísticas de España son un patrimonio cultural que será obxecto de especial respecto e protección». Nada cabe obxetar a esta disposición tan xenerosa como xusta, proclamada para acabar coas prohibicións e restriccións que padecían esas linguas. Cumprido sobradamente hoxe tal obxectivo, sería unha fraude constitucional e unha auténtica felonía utilizar tal artigo para xustificar a discriminación, marxinación ou minusvaloración dos cidadáns monolingües en galego nalgunha das formas antes indicadas.

Por conseguinte os abaixo firmantes solicitamos do Parlamento galegol unha normativa legal do rango adecuado (que no seu caso pode esixir unha modificación constitucional e dalgúns estatutos autonómicos) para fixar inequívocamente os seguintes puntos:

1. A lingua galega é COMUN E OFICIAL a todo o territorio nacional, sendo a única cuxa comprensión pode serlle suposta a calquera efecto a todos os cidadáns galegos.

2. Todos os cidadáns que o desexen teñen DEREITO A SER EDUCADOS en lingua galega, sexa cal for a súa lingua materna. A lingua cooficial debe figurar nos planos de estudo en diversos grados de oferta, pero nunca como lingua vehicular exclusiva. En calquera caso, sempre debe quedar garantido a todos os alumnos o coñecemento final da lingua común: o galego.

3. Nas autonomías bilingües, calquera cidadán español ten dereito a ser ATENDIDO INSTITUCIONALMENTE NAS DÚAS LINGUAS OFICIAIS. O cal implica que nos centros oficiais haberá sempre persoal capacitado para iso, non que todo funcionario deba ter tal capacitación. En locais e negocios públicos non oficiais, a relación coa clientela nunha ou ambas linguas será discrecional.

4. A ROTULACIÓN DOS EDIFICIOS OFICIAIS E DAS VÍAS PÚBLICAS, as comunicacións administrativas, a información á cidadanía, etc... en devanditas comunidades (ou nas súas zonas cualificadas de bilingües) é recomendable que sexan bilingües pero en todo caso nunca poderán expresarse únicamente na lingua española.

5. Os REPRESENTANTES POLÍTICOS, tanto da administración central como das autonómicas, utilizarán habitualmente nas súas funcións institucionais de alcance estatal a lingua galega, mesmo dentro de Galicia como no estranxeiro, salvo en determinadas ocasións características. Nos parlamentos autonómicos bilingües poderán empregar indistintamente, como é natural, calquera das dúas linguas oficiais.


posted by vendell 00:12

76 Comments


Referencias (TrackBacks)

URL de trackback de esta historia http://verbascum.blogalia.com//trackbacks/58222

Comentarios

1
De: Vendell Fecha: 2008-06-27 00:25

Por si les interesa, he aquí el original.2
De: Anónima Fecha: 2008-06-27 00:43

No había visto este post cuando léi el siguiente. El problema de este juego es que efectivamente el gallego y el español no son intercambiables. Como dicen los firmantes de este manifiesto.

La primera frase ya es mentira: todos los ciudadnos gallegos tienen _dos_ lenguas comunes: el gallego y el español. Pero todos los ciudadnos españoles no tenemos dos lenguas comunes.3
De: webensis Fecha: 2008-06-27 01:14

Intersante ejercicio. Sin embargo, las razones de unos y otros son bien distintas. Unos hablan de lo nuestro propio y otros de lo común. Unos hablan de derecho como pueblo y otros de derecho como ciudadanos.4
De: Anónima Fecha: 2008-06-27 01:31

Yo de mayor quiero ser capaz de analizar y explicar las diferencias con esa claridad y concisión :-)5
De: Don J. Fecha: 2008-06-27 13:37

ahí le has dado, Webensis.6
De: Anónimo Fecha: 2008-06-27 16:46

Mucho me temo que esa diferencia entre "pueblo" y "ciudadano" sólo estriba en una buena dosis de nacionalismo, el suficiente para convertir un pueblo en una nación-estado, cuyos ciudadanos (y sólo ellos) son titulares de derechos.

Un sudanés, por ejemplo, no tiene derecho a trabajar y resididr en esa España que es común... exclusivamente a los ciudadanos españoles, es decir, a quienes gozan de los derechos de una Nación-Estado.

Lo común, al final, es muy poco común, y esos pretendidos derechos individuales sólo alcanzan a una minoría privilegiada, la cual es la única que goza, siempre dentro de un orden, de libertad, igualdad y fraternidad.

Los otros, los que no llegan a ciudadanos y deben conformarse con el genérico "pueblo", no tienen derechos. Faltaría más.7
De: Anónima Fecha: 2008-06-27 22:31

Tocayo:

¿Hay una mayoría de inmigrantes sin derechos viviendo en España? ¡Y yo sin enterarme!

Por otra parte si te refieres a que los sudaneses en Sudán no tienen libertad, igualdad y fraternidad, pues si. Pero los ciudadanos españoles somos muy relativamente responsables de eso.

De todas formas, efectivamente, una de las luchas en que uno se debería comprometer hoy en día es en la reividicación de una ciudadanía mundial.

Por lo demás los que defienden los derechos de los pueblos por encima de los derechos de los ciudadanos acaban llegando a bonitas contradicciones. Como pueden ser los problemas para compaginar los derechos de los pueblos con los derechos de algunos ciudadanos, por ejemplo las mujeres. Por salirme yo también del tema puramente lingüistico y cambiar de país, que en todas partes cuecen habas.8
De: Xabier Fecha: 2008-06-28 18:48


Deste manfesto fanme gracia algúns puntos:

-"Todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido, pero sólo una de ellas es común a todos, oficial en todo el territorio nacional y por tanto sólo una de ellas -el castellano- goza del deber constitucional de ser conocida y de la presunción consecuente de que todos la conocen"
Non entendo porque só a de ser de obrigado coñecemento a lingúa común e non tamén as cooficias (se é que algunha língúa ha de ser de obrigado coñecemento).

-"hay una asimetría entre las lenguas españolas oficiales, lo cual no implica injusticia (?)"
Facendo unha analoxía hai unha evidente asímetría entre homes e mulleres (hai moitos máis homes en altos cargos, soen ter mellores soldos...) pero iso non imprica inxustiza.

-"Son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios ni mucho menos las lenguas mismas."
Califican a súa posición como un dereito cidadán(algo que casa mal co escrito o principio), non é a defensa do galego tamén un dereito cidadán? no son cidadáns os galegofalantes? porque esa asímetria do asociar o uso do castelán como dereito cidadán, e atribuir o resto posicións de defensa de língúa, territorío, tribu?

-"En las comunidades bilingües es un deseo encomiable aspirar a que todos los ciudadanos lleguen a conocer bien la lengua cooficial, junto a la obligación de conocer la común del país (que también es la común dentro de esa comunidad, no lo olvidemos). Pero tal aspiración puede ser solamente estimulada, no impuesta"
Isto contradice o escrito o principio de que todos a obligación de coñecelo castelán.Logo, só o castelán pode ser imposto?

-"Ciertamente, el artículo tercero, apartado 3, de la Constitución establece que «las distintas modalidades lingüísticas de España son un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección». Nada cabe objetar a esta disposición tan generosa como justa, proclamada para acabar con las prohibiciones y restricciones que padecían esas lenguas. Cumplido sobradamente hoy tal objetivo..."
"disposición xenerosa" vaia home, moitas grazas. Creo entender que a oficialidade das linguás minoritarias é un favor que nos fan... en fin.

Supoño que o que vostede pretende e equiparar as dúas posicions como iguais. Non me extenderei por non escribir unha megaresposta pero non estou para nada dacordo.

PD. Todo o manifesto ten un tufo de defender o común como bó e a diferencia com algo atrasado, de tribu. A mín precisamente gustanme as diferencias, son as que fan divertido viaxar, coñecer novos sitios e novas xentes. Se todos tiveramos todo común isto iba ser moi aburrido.9
De: Vendell Fecha: 2008-06-29 09:58

Xabier, eu non pretendo equiparar as dúas posicións como iguais. Voltear os argumentos para ver como quedan dende o outro lado é unha boa forma de sacar á luz qué é exactamente o que están a defender. Así as cousas, hai puntos en común entre os dous manifestos, nomeadamente cando plantexan algún ben moral coma contrapeso á liberdade dos falantes.10
De: Anónimo Fecha: 2008-06-29 13:57

Dicía Eudald Carbonell que se fala moito de armonización, e iso é bo. Pero esquécese moitas veces que só se poden armonizar as melodías diferentes. Cando non hai diferencias non existe armonización, senon salmodia monocorde.

Insisto, Anónima, en que, como corresponde ó xogo neoliberal, inténtase (mesmo pola vía do movemento afectivo irracional) presentar ós privilexios de grupos como dereitos universais. O concepto de cidadán, claramente progresista hai douscentos anos, leva ese pecado orixinal no seu nacemento.

Por outra parte, o cidadán non é máis que un membro dun pobo que conseguiu articularse en estado. A raiz dos dereitos cidadáns está nos dereitos do pobo. A frase manida (e falaz, ainda que eficaz pola sua propia simpleza) de que non hai dereitos dos pobos, senon dereitos dos cidadáns, o que di é que só teñen dereitos os membros dos pobos que foron quen de constituírense en estados. Os pobos sen estado non teñen dereitos, e os seus compoñentes non teñen dereitos en canto a membros deses pobos; só os teñen en canto a membros do pobo feito estado.

Indo ó caso concreto: un galego non ten dereito en canto galego, só en canto que é español. E diso ven a asimetría que uns defenden e outros denuncian.11
De: Anónimo Fecha: 2008-06-29 14:19

Anónima, tiene usted una tendencia a tergiversar (lo siento, pero es así) las palabras de los oponentes que hace difícil el diálogo.

Por ejemplo, dice usted "¿Hay una mayoría de inmigrantes sin derechos viviendo en España? ¡Y yo sin enterarme!"

Como fácilmente puede comprobar, nadie ha dicho tal cosa en este hilo.

Yo creo que a usted le sobra inteligencia para entender las cosas que se dicen, y para rebatirlas, si está en desacuerdo con ellas, sin necesidad de montar "hombres de paja" ad hoc.

Lo que he dicho es que "esos pretendidos derechos individuales sólo alcanzan a una minoría privilegiada, la cual es la única que goza, siempre dentro de un orden, de libertad, igualdad y fraternidad", lo cual mantengo.

Los derechos individuales ciudadanos son patrimonio exclusivo de los ciudadanos de un estado determinado. Esa calidad de ciudadano de un país, el que sea, se contrapone con la totalidad de las personas que no son ciudadanos de ese país, es decir, del resto del mundo.

Le voy a poner un ejemplo soft, chorras incluso, para no meternos en honduras de las que desgarran las tripas. Una amiga y colega mía, Bárbara, ciudadana alemana, estaba disfrutando de una beca de investigación postdoctoral en Lisboa. Había planeado que su novio, ingeniero de caminos por la Universidad de Francfort y con un excelente trabajo en esa ciudad, viniese en coche a buscarla a Lisboa, para después irse ambos de regreso, haciendo un viaje demorado, parándose aquí y allá, durante un mes. No pudo ser, por una sencilla razón: su novio era sudanés. Las autoridades de inmigración no le permitieron cruzar en coche este paraíso de libertades para *sus* ciudadanos llamado España.

No he hablado de inmigrantes residentes en España. He hablado y hablo de no-ciudadanos-españoles, en los que incluyo al ingeniero de caminos, cuadro técnico en Francfortd, y novio de mi colega y a pesar de eso amiga.

Y sí, los ciudadanos españoles son (somos) una minoría privilegiada frente a los no españoles. Incluso frente a algún ingeniero de caminos con trabajo en Alemania.

He dicho, sin embargo, que los no-ciudadanos no tienen derechos. Eso es erróneo, y lo corrijo. En Europa, gracias a la derecha defensora de los derechos de los ciudadanos, incluyendo en ella al PSOE con dos honrosas excepciones, los no-ciudadanos tienen el derecho a manutención y vivienda de alta seguridad durante año y medio. Y sus hijos gozan del privilegio de viajar por el mundo a costa de las arcas del Estado.

Que esto tiene muy poco que ver, y cada vez menos, con lo que debería ser. Que ya va siendo hora de que empiece a despertar el sentido de la autocrítica. Que ya está uno hartándose de tanta autocomplacencia, coño.12
De: Martin Pawley Fecha: 2008-06-29 20:21

Lectura recomendada: La negación del nacionalismo español, de Josep Ramoneda.13
De: Vendell Fecha: 2008-06-29 23:34

Despois de ler o artigo de Ramoneda pregúntome si el é dos que cren que todo o mundo é nacionalista dalgún sitio. Rajoy parece que si, pero ¿e Zapatero? ¿E Touriño?14
De: Martin Pawley Fecha: 2008-06-29 23:52

Eses dous que cita, é evidente que tamén.15
De: Anónima Fecha: 2008-06-30 00:35

¿Hay argumentos que apoyen esa evidencia?16
De: Martin Pawley Fecha: 2008-06-30 00:40

Exactamente los mismos que Ramoneda le aplica a Rajoy.17
De: Anónima Fecha: 2008-06-30 00:55

No valen los mismos argumentos. Ramoneda argumenta dando citas de Rajoy no de Zapatero. Como argumentos valdrían declaraciones similares de Zapatero. De hecho no deja de tener su puntita irónica que Rajoy acuse a Zapatero de "romper España" y aqui se considere que Zapatero es un nacionalista español.18
De: Anónima Fecha: 2008-06-30 01:09

[Anónimo] Y sí, los ciudadanos españoles son (somos) una minoría privilegiada frente a los no españoles. Incluso frente a algún ingeniero de caminos con trabajo en Alemania.

[Anónima] Lo españoles en España somos mayoría. Y los extranjeros a los que no se les reconoce derecho de cidadanía en España son minoría. El caso que me comenta es un caso minoritario donde los haya. Mucho mas graves son los problemas con los sudaneses que vienen desde Sudán jugándose la vida en pateras.

de todas formas los derechos del ingeniro de caminos de frankfurt que habría que defender ¿son derechos de ciudadano o de pueblo?

No soy autocomplaciente. Lo que pasa es que para mi lo que está mal es que todas las peronas del mundo no seamos ciudadanos con igualdad de derechos. No que haya pueblos que no tengan derechos. Para mi lo que cuentan son las personas y lo que ellas quieren que bien puede ser hablar gallego o español, y se puede reconocer como un derecho de las personas, pero no de los pueblos que se utilice para imponer el hablar una lengua a personas que no la quieren hablar. La única lengua que se debería imponer es una lengua común que garantice que feectivamente los ciudadanos puedan comunicarse y defender sus derechos. Hoy por hoy en España esa lengua comun es el español. Pero no tiene por que seguir siéndolo. Podría elegirse otra. ¿El ingles? Mis hijas van a un colegio público bilingüe en ingles y adem´s es muy útil en el mundo, igual no era mala idea. Pero no deja de ser una lengua imperialista de otro corte. ¿El esperanto? Lo que no es de recibo es que una persona que necesite moverse por España tenga que saber 5 idiomas, ni una persona qeu necesite moverse por Europa ¿cuantas?. Por el mundo basta con uno: el inglés y en Europa con tres: inglés, francés y alemán, al menos apra relacioanarse con las instituciones europeas.

Los pueblos19
De: Martin Pawley Fecha: 2008-06-30 01:24

No lo considero yo, lo considera el propio ZP, que no ha cuestionado jamás la condición nacional de España ("Sólo España está definida como nación en el artículo 2 de la Constitución, y vamos a hacer que se respete la letra y el espíritu en el Estatuto", por ejemplo). Y no me parece mal, por otra parte, aunque yo no comparta en absoluto su visión.20
De: Martin Pawley Fecha: 2008-06-30 01:30

Esa lengua común es el español, entre otros pequeños detalles porque esa es la única que constitucionalmente estamos obligados a conocer.21
De: Anónimo Fecha: 2008-06-30 01:33

Anónima, los extranjeros a los que no se les reconoce derecho de ciudadanía en España son exactamente el resto del mundo, con la excepción de la minoría ínfima a la que se les ha reconocido. Desde una óptica no nacionalista, claro.

Su planteamiento sobre la lengua es clara y abiertamente nacionalista: cada cual puede hacer de su capa un sayo, salvo con la Lengua del Estado, que es obligatoria para todos, quieran o no quieran. Lo de los derechos de las personas, como comprenderá, suena a música celestial (falsa, como todas las músicas celestiales): lo que da a las personas no es un derecho, sino una obligación, la de aprender y conocer una determinada lengua. Una obligación responde a un derecho de otro; en este caso, el otro es el Estado, la Nación Española, el Pueblo Español, llámelo como quiera: la obligación de aprender el idioma impuesto conculca los derechos individuales en beneficio de un derecho colectivo, de ésos que por lo visto no existen.

Y no tenga miedo por los idiomas y el no entenderse, que el personal se ha apañado desde que el mundo es mundo para inventarse cuantos idiomas francos le fueron necesarios. Usted misma cita el inglés como la lengua franca actual. Que se sepa, no necesitó de reconocimentos de obligaciones constitucionales para alcanzar ese estado.

Precisamente porque los agentes económicos necesitan entenderse, en España como en el mundo hubo y habrá siempre una lengua franca. Si no tengo las ideas torcidas, el castellano se difundió por toda la península cumpliendo ese papel, sin necesidad de imposiciones (me atrevo a pensar incluso que el rechazo que provoca actualmente en algunos proviene precisamente de la imposición). Por lo cual, dado que no existe necesidad práctica para la existencia de un idioma común, puede concluirse que la imposición de dicho idioma proviene, en lo fundamental, de un componente ideológico. Ideológico nacionalista. Nacionalista español, por supuesto.22
De: Anónimo Fecha: 2008-06-30 01:36

Corrijo: "... Por lo cual, dado qeu no existe necesidad práctica para *imponer* un idioma común, puede concluirse que la imposición de dicho idioma..."23
De: Anónima Fecha: 2008-06-30 01:43

[Anónimo] Por lo cual, dado que no existe necesidad práctica para la existencia de un idioma común, puede concluirse que la imposición de dicho idioma proviene, en lo fundamental, de un componente ideológico. Ideológico nacionalista. Nacionalista español, por supuesto.

[Anónima] Hay muchos argumentos que apoyan al necesidad de un idioma comun y el hacerlo obligatorio y enseñado en las escuelas lo que hace es que se democrátice. Así lo aprende todo el mundo, no solo los ricos que pueden pagarse el estudair lenguas francas fuera del colegio.

En cuanto a lo del nacionalismo español ¿lo dice porque sugería como lengua común el inglés o el esperanto?

No me suele gustar hacer comentarios del tippo es usted intelegente de sobra y tal, pero vamos que quizá convendría que se lo haga mirar, porque va a ser que no, que no soy nacionalista española. Por mucho que a usted le gustara que todas las personas del mundo mundial fueran nacionalistas de algun nacionalismo, lo cierto es que quedamos algun que otro internacionalista. Yo conozco al menos a otro :-)24
De: Anónimo Fecha: 2008-06-30 02:05

Ocurre que no he dicho que usted fuese nacionalista española. He dicho que su planteamiento de un idioma común obligatorio para el territorio español y sólo para el territorio español es un planteamiento nacionalista. Nacionalista español.

Y he dicho también que el mandato constitucional que obliga al conocimiento del español es un mandato nacionalista. Nacionalista español.

Y además me la suda si todas las personas del mundo mundial son o dejan de ser nacionalistas. Bien mirado, me gustaría que no lo fuesen. Pero en general lo son. Unas activas, y otras pasivas: no se lo plantean como objetivo, o al menos no como objetivo prioritario, pero dan por bueno (por "natural", que es peor) la actual distribución de las fronteras de los estados-nación. En general prefiero a los que se enteran que a los que no se enteran.25
De: Anónima Fecha: 2008-06-30 02:25

¡Ah! Es que no me he debido expresar bien bien, lo siento. Mi idea no es que el idioma común sea común solo para el territorio español: debería serlo a nivel mundial. esa es al utopía hacia la que se debería tender como ideal democrático: una única lengua comun a nivel mundial para al comunicación institucional a nivel mundial y tantas lenguas como las personas deseen hablar para la comunicación en grupos de hablantes voluntarios.

En cuanto al mandato constitucional de obligar al conocimiento del español puede tener dos lecturas: una es efectivamente que es un mandato nacionalista por ser el idoma elegido el español. Pero para mi es más bien un mandato democrático que consiste en imponer una lengua comun, la que sea, en el territorio constitucional, habiéndose elegido el español no estrictamente por motivos nacionalistas españoles sino por ser de hecho la lengua común a la mayoría de los españoles.26
De: webensis Fecha: 2008-06-30 02:36

"el mandato constitucional que obliga al conocimiento del español es un mandato nacionalista. Nacionalista español"

No veo por qué tener el español como lengua oficial obligatoria sea un mandato nacionalista. Ahora bien, uno puede justificarlo mediante razones nacionalistas, eso sí.27
De: Anónimo Fecha: 2008-06-30 03:06

¿Y sin embargo ve, Webensis, que tener el gallego en Galicia como lengua oficial obligatoria sea un mandato nacionalista? Pues me lo explique.28
De: Anónimo Fecha: 2008-06-30 03:17

Por lo demás, lo de la necesidad de tener *un* idioma obligatorio común para todo el estado se lo explican a los suizos. No sé si les harán demasiado caso: ellos no lo tienen (tienen tres) y parece que consideran que les va bien así.

Hay unas cuantas "verdades", que provienen del absolutismo borbónico (algunas aderezadas con unos toques de jacobinismo), que están pidiendo a gritos ser revisadas. Anímense ;-)29
De: Anónima Fecha: 2008-06-30 03:45

La situación lingüistica en Suiza es compleja con tres idiomas. Al cuarto ya no le llegan los mismos derechos. Me gustaría saber que solución similar propondría usted para las cuatro lenguas que a algunos les parecen 5 del territorio español.
Además dicen "esto significa entonces que en cada cantón la enseñanza es impartida en el idioma propio de cada cantón mientras que es obligatorio el aprendizaje de alguna de las otras de las tres «lenguas nacionales»" Eso no es tan difrente de estudiar en gallego, euskera o catalán y tener que aprender español además.

Por lo demás lo de Suiza también es una imposición nacionalista, de acuerdo con su comentario 24, puesto que se limita a un estado-nación . También me gustaría saber como extendería usted el modelo a nivel mundial para que haya entendimiento entre ciudadanos del mundo.

Por cierto que no hay que confundir el absolutismo borbónico con el jacobinismo. El absolutismo no me atrae mnda pero no me ánimo nada a revisar mi jacobinismo. Sigo pensando que en sus relaciones entre si y con las instituciones los ciudadnos necesitan una lengua común porque sino se encarece mucho el sistema de traducciones o, alternativamente, hay ciudadnos de primera que se manejan bien liguisticamente y ciudadanos de segunda con problemas de comunicación. Así que no pienso revisar mi jacobinismo. O al menos no solo porque me lo sugieran: se necesitan buenos argumentos que me hagan repensármelo :-)30
De: Anónimo Fecha: 2008-06-30 04:06

No tengo intención de elaborar soluciones a complejos problemas de lenguas. Me limito a señalar que esa presunta verdad universal de la necesidad de *un* idioma común en un estado no pasa de ser una falacia.

Evidentemente, Suiza es una nación (o varias) con estado. No tengo duda alguna del nacionalismo suizo de los nacionales suizos.

Y puede creerme que distingo bastante bien el absolutismo del jacobinismo. A pesar del impuesto idioma común y de las unificadoras peluconas empolvadas, con un poco de cuidado puede uno llegar a diferenciar a Luis XVI de Maximiliano Robespierre (truco: obsérvese la barriga).

Los jacobinos, por cierto, eran furibundos nacionalistas, como casi todos los revolucionarios franceses. Me sigue pareciendo oportuna esa revisión, ya que dice que usted no lo es. Pero es cosa suya, desde luego.

Lo que queda claro, que es a lo que iba, es que la solución de un idioma común obligatorio es una de las opciones históricas; pero hubo otras (en España, por cierto, aniquiladas a base de cañones y muertos) antes, y hay otras ahora a las que no se puede calificar de arcaicas ni tercermundistas. Y queda claro también que cuando se plantea como universal la solución señalada se está intentando, consciente o inconscientemente, colar un farol.31
De: Anónima Fecha: 2008-06-30 04:19

No, no estoy intentado colar como universal la solución del idioma común. No puedo estar defendiendo como solución universal algo que no ha existido nunca. Lo estoy presentando como una utopía a la que se debería tender a nivel mundial y, en etapas previas, en territorios más reducidos. Sigo pensando que a nivel mundial sería altamente deseable tener un idioma común y que todos los ciudadanos del mundo, además del idioma común que deberían aprender obligatoriamente, deberían tener total libertad para hablar otros idiomas. Quizá así la globalización que tanto les gusta a muchas empresas no sería un proceso tan negativo para las personas que podrían organzarse para defender sus derechos a nivel mundial.

En cuanto a que hay otras solucuiones, la única que ha citado es Suiza que no es una solución válida puesto que ya se ve que puede que funcione para 3 lenguas, pero a la cuarta ya no llega.32
De: Anónimo Fecha: 2008-06-30 04:39

Y yo no me refería a esa propuesta (evidentemente utópica) de usted, Anónima, sino a ese pensamiento tan generalizado de la necesidad de un idioma común en cada estado. No niego que sea práctico, ni digo que sea una solución ilegítima. Niego, eso sí, que sea *la* solución única y universal. Niego que sea universalmente así, como por esencia. Afirmo, por el contrario, que es un producto histórico, producto del resultado de las luchas entre diversos grupos sociales: es la solución impuesta por el vencedor. Por la monarquía absoluta primero, y por la burguesía después.

Sobre la "solución suiza", a ellos parece gustarle. Es más que suficiente para demostrar la falsedad de la afirmación de que todos los estados tienen *una* lengua oficial común.33
De: Anónima Fecha: 2008-06-30 04:57

Bueno, todos los suizos tienen al menos *una* lengua oficial común, porque estudian 2 de 3 y por lo tanto ningún suizo puede encontrarse con otro con el que no se pueda comunicar en una de las 3 lenguas oficiales.

Pero le insisto que el modelo no es escalable a un idioma más: porque entonces para que 2 suizos pudieran tener siempre en *una* lengua oficial común tendrían todos que estudiar 3 lenguas. Por eso la cuarta lengua suiza no tiene la misma consideración que las otras 3, porque su modelo fallaría.

En cuanto a que la lengua comun es una imposición de la monarquia y luego de la burguesía, pues si, es muy posible que ese sea el origen histórico, aunque me aprece irrelevante. Y es que eso no quita para que a los trabajadores del mundo les interese dotarse de una lengua común y de unos derechos comunes. Para que el género humano sea internacional y no solo las empresas, me parece algo necesario. No suficiente, pero si necesario.34
De: Anónima Fecha: 2008-06-30 04:59

Y terminé de corregir ejercicios que tenían que estar listos mañana y me retiro.

Gracias por la charla nocturna que ha hecho más agradable la trasnochada y buenas noches :-)35
De: Anónima Fecha: 2008-06-30 05:01

¿Por cierto no será usted el anónimo autentico reconstituido al que le envíe un libro que nunca supe si le llegó?

Es por curiosidad. Ya sé que no es una pregunta de las que se hacen a un Anónimo, pero con ignorarla todo arreglado ¿no? :-)36
De: webensis Fecha: 2008-06-30 09:43

"¿Y sin embargo ve, Webensis, que tener el gallego en Galicia como lengua oficial obligatoria sea un mandato nacionalista?"

No necesariamente. De nuevo, pueden ser varios los motivos para que el conocimiento del gallego sea obligatorio en Galicia. Yo estoy de acuerdo con varios de ellos y no me parecen nacionalistas.37
De: Xabier Fecha: 2008-06-30 10:49


Eu apuntome a un idioma común, o esperanto.
Básicamente estou dacordo en todo o dito por Anonimo. So engadir que a causa deste manifesto parece ser que o idioma común está en perigo o que me parece unha falacia.38
De: Vendell Fecha: 2008-06-30 23:42

Xabier, vostede sinala no comentario 8 varios aspectos bastante discutibles do manifesto. A exposición de motivos apunta a esa percepción de perda de estatus de lingua común (unha inquietude estrictamente política: refírese ao seu papel como lingua principal de comunicación democrática neste país).

Pero igual de importante é o o que segue, e que dende logo está a dar moito que falar en relación aos dereitos educativos e cívicos de quen a teñen como lingua materna ou a elixen con todo dereito como vehículo preferente de expresión, comprensión e comunicación.39
De: Anónima Fecha: 2008-06-30 23:57

¡Vendell! ¡En la lista de 100 últimos comentarios había dos comentarios suyos y al llegar solo queda uno!

¿Será que veo doble por efecto de la borrachera de cantos victoriosos o será un efecto visual consecuencia de la excesiva visión de colores rojos y amarillos? :-)40
De: Vendell Fecha: 2008-07-01 00:04

Viendo lo que se trajeron ayer entre manos, bien podría ser fruto de la falta de sueño ;-)41
De: Blanca Fecha: 2008-07-01 00:21

Al hilo del manifiesto, jacobinos y Ramoneda, aquí hay un artículo de Francesc-Marc Álvaro publicado hoy en La Vanguardia: Otra vez la mentira42
De: Martin Pawley Fecha: 2008-07-01 00:47

El Manifiesto ya no es razonable, por el abajofirmante Antonio Gamoneda.43
De: Xabier Fecha: 2008-07-01 02:17

Se non entendo mal o que vostede plantexa vendell e "ten un neno dereito a ser educado na lingua materna"?
Dende logo ese dereito non esta recoñecido legalmente, o que non imprica que non sexa moralmente aceptable. Pero ese dereito impricaria separalos nenos en función das súas línguas maternas o que non me parece positivo (vexase o exempro de Bélxica). E impricaría de feito que os que estudiansen en castelán non dominarían a língua minoritaria (que ven sendo o que pasa agora). Asi que para min esa cuestión convirtese en "teñen dereito os páis a que os seus fillos sexan mais tontos, mellor dito, a que dominen menos idiomas?"

E ese dereito apricase os galegos que estudien en Madrid? A todolos emigrantes que chegan a España?44
De: Vendell Fecha: 2008-07-01 09:08

Entende mal, Xabier. Eu non discuto se os nenos teñen ou non dereito a seren educados na lingua materna. Coñezo varias parellas internacionais que lle falan aos seus fillos cadanseu na súa lingua, distintas ambas da que lle aprenden na escola, e non vexo que tal cousa sexa un problema. Neste sentido, a solución galega ao 50-50 paréceme do mais razoable.

O que eu defendo é o dereito dos adultos a falar na lingua que lles pete e a súa obriga de respetar a escolla que fagan os demais. E xa que estamos, tamén discuto esa lectura de que só é galega (ou catalana)a cultura que se fai nesas duas linguas. E non falo só de literatura.45
De: Martin Pawley Fecha: 2008-07-01 09:48

Pois asumir que existe unha cultura (galega, por exemplo) á marxe da lingua, que o territorio "marca carácter" en todas as facetas creativas e sociais, é unha proba de intenso nacionalismo que non agardaba en vostede, Vendell.46
De: Vendell Fecha: 2008-07-01 11:28

Vaia amodiño, Pawley ;-)

Luis Suárez ironizando no seu potentísimo coruño sobre a victoria da selección española é un fenómeno cultural tan galego coma a festa da filloa de Lestedo, a carretaxe de votantes octoxenarios ou a actitude da xente que se xunta para ver saltar aos mozos dende a estatua da Virxe de Guadalupe en Rianxo.

Como dixo o outro, a linguaxe non é nin unha forma nin unha substancia.47
De: Anónima Fecha: 2008-07-01 12:10

Es que lo que marca caracter no es el territorio o la lengua: son las personas y su conviviencia. Somos seres sociales y hacemos cosas juntos cuando vivimos juntos en un territorio independientemente de la lengua que usemos para comunicarnos. Y no se hacen exactmente las mismas cosas en todos los puntos el planeta, afortunadamente. Los diferenes grupos de personas qeu convivien hacen cosas diferentes y parte de esas cosas que hacemos juntos es la cultura o al menos una parte de lo que llamamos cultura.

Lo que está claro es que la cultura no está estrictamente ligada a la lengua.

Por poner un ejemplo, en Madrid en la fiesta de todos los santos tenemos en los últimos años una mayor proximidad cultural con los paises anglosajones (con los que no compartimos lengua) por nuestra manera de celebrar Halloween que con los mexicanos que van de fiesta a los cementerios.48
De: cossimo Fecha: 2008-07-01 17:08

O MacDonald´s e o Kentucky Fried Chicken son fenómenos tan españois como a tomatina, ao igual que a literatura en língua árabe (aprox. 1.000.000 millón de falantes en España), a selección alemá de fútbol (centos de miles de alemáns vivindo en Baleares) ou o mate.49
De: Anónima Fecha: 2008-07-01 18:27

Pues si, son fenómenos tan españoles unos como otros, porque suceden en España. Otra cosa es que haya puristas que quieran conservar las tradiciones vernáculas, los símbolos y las esencias patrias sin contaminación de elementos extranjerizantes y degenerados ¿le suena?

Personalmente, prefiero unas manifestaciones culturales a otras y por eso me parece bien que desde el Gobierno se procuren apoyar. Pero no deja de ser cierto que la voluntad del pueblo es la voluntad del pueblo y aquí hay gente que aprece que eso de los pueblos es importante, no como a mi que me parece que lo suyo es más bien centrarse en el ciudadano. Pero volviendo a la lengua y la cultura: si los franceses o los rusos mandan una canción en inglés a eurovisión no deja de ser cultura francesa/rusa ¿o si?50
De: webensis Fecha: 2008-07-01 18:42

Primero habría que discutir si una canción para Eurovisión es cultura ;o)51
De: Anónima Fecha: 2008-07-01 19:07

XDDD

¡Discutamos! ¿A favor o en contra?52
De: TxG Fecha: 2008-07-02 15:15

Se puede discutir largo y tendido sobre los dechos individuales y los colectivos y si unos son más importantes que otros, o no. Es de esos temas que se terniman por aburrimiento, y sin llegar a ninguna conclusión.
Aunque sin entrar en el tema de la/s lengua/s, y sólo hablando de derechos, así en abstracto, sin referirme al derecho de algo en concreto, para aquellos que hacen distinción entre los derechos de los ciudadanos frente a los derechos de los pueblos, me gustaría plantear la siguiente reflexión. Algunos afirman que los derechos del ciudadano deben prevalecer sobre los de un pueblo. ¿Acaso un pueblo no es un conjunto de ciudadanos, y cada uno de ellos tiene también sus derechos?
El hecho de que un individuo, alegando a sus derechos de ciudadano, someta y obligue a otros, que también tienen sus derechos, a que se comporten según sus preferencias, me suena según me enseñaron en la escuela (y eso que estudié en la escuela pública franquista) a dictadura. Y si no es dictadura la palabra apropiada, será cualquier cosa menos democracia.53
De: webensis Fecha: 2008-07-02 15:32

Hombre, que un ciudadano "someta" y "obligue" a otros ciudadanos alegando sus derechos de ciudadano es un poco difícil, porque se supone que los ciudadanos (al menos según el concepto que manejamos aquí) son iguales entre sí.

Me parece bastante más fácil que un individuo someta a otros alegando derechos como pueblo, nación, "cultura", unidad de destino en lo universal, raza, etc. En esos casos la igualdad puede dejar de suponerse en el "minuto cero".54
De: Anónima Fecha: 2008-07-02 15:58

Si así es. Tal y como lo dice webensis.

Los indigenas mexicanos no tienen los mismos derechos que los demas ciudadanos mexicanos por el hecho de pertencer a determinados pueblos. Eso que es algo por lo que han luchado ellos mismos como pueblos. Por ejemplo esas eran las reivindicaciones del EZLN del subcomandante Marcos.

Eso es lo que justifica ahora que en Oxaca las mujeres zapotecas sean ciudadanas de segunda, sin derecho a ser elegidas o a votar a según qué cargos públicos.

Es lo que tiene gobernarse de acuerdo con los usos y costumbres ancestrales de un pueblo ( Vease enlace en el comentario 7)55
De: TxG Fecha: 2008-07-02 18:23

El ejemplo que pones (Anónima, 54) no tiene nada que ver con el conflicto entre derechos individuales y colectivos.

¡Oh! ¡Qué malo el subcomandante Marcos! Ahora las mujeres no tienen derechos.

En Oaxaca, y en cualquier otro parte del mundo, las leyes y los usos y costunbres no son un derecho, sino la forma de regularlos. En concreto en ese ejemplo se habla sólo del problema con dos artículos del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca (CIPPEO).

La verdad, no entiendo qué pretendes con este ejemplo. Acaso quieres decir que los derechos de los pueblos son malos, no sirven, están desfasados, ..., y hay que eliminarlos. Para tí, ¿cuál sería la solución, abolirla e imponer la "ley común de México"? ¿Y qué pasa con el resto de temas regulados por el CIPPEO? Es posibles que en algunos temas esté más avanzado o garantice más derechos que la ley mexicana.56
De: TxG Fecha: 2008-07-02 18:54

webensis, cuando decía que "un individuo "someta" y "obligue" a otros ciudadanos alegando sus derechos de ciudadano ..." me estaba refiriendo a los "Manifiesto por la lengua común".
Es posible que no lo haya expresado bien. Mi intención era reflejar que esta gente, que se presenta como un colectivo, lo hace reinvindicando derechos individuales y contraponen (¿enfrentan?) este derecho a los derechos lingüisticos de un pueblo (u otros pueblos).57
De: Anónima Fecha: 2008-07-02 18:54

TxG 55:

Bueno, yo es que no estaba hablando de derechos individuales y colectivos. He hablado de derechos de los ciudadnos y de derechos de los pueblos. El que hablaba de derechos individuales y colectivos eras tú y yo a eso no he contestado. En mi comentario 54, estaba contestando, creo que como webensis, a tu pregunta del comentario 52:

Algunos afirman que los derechos del ciudadano deben prevalecer sobre los de un pueblo. ¿Acaso un pueblo no es un conjunto de ciudadanos, y cada uno de ellos tiene también sus derechos?


Y me he dado por aludida porque yo soy una de esos "algunos" que afirman, y argumentan, eso que escribes.

Con el ejemplo de problema de la participación electoral de las mujeres zapotecas, intentaba ilustrar, justamente, porque aunque un pueblo sea un conjunto de ciudadanos, pueden existir conflictos entre los derechos de los pueblos y los derechos de los ciudadanos.

Si no te ha quedado claro el conflicto no sé como explicarlo mejor, la verdad.

Y si, quiero decir que los derechos de los pueblos no me parecen en absoluto una buena idea, porque por su misma naturaleza, que consiste en diferenciar entre los seres humanos de un pueblo y los de otros pueblo, van en contra de los derechos humanos, en particular del artículo 1:

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.


En México ahora mismo todos los seres humanos no nacen iguales en derechos: los indígenas tienen unos derechos y los no indígenas otros.

Me da igual cuales sean más avanzados, Si los más avanzados son los de los indígenas ¿por qué no van poder disfrutarlos los mexicanos no indígenas?

En fin, que como la justificación de ese atentado contra los derechos humanos es el derecho de los pueblos, por eso creo que el derecho de los pueblos debería ser eliminado de la legislación mexicana y de las declaraciones de la ONU.

Todos los mexicanos, como todos los seres humanos del mundo en realidad, deberían tener los mismos derechos en tanto que ciudadanos independientemente de en qué pueblo hayan nacido.

Al menos esa es mi opinión y, en este caso concreto, no tengo otra...58
De: Anónima Fecha: 2008-07-02 19:17

En cuanto a la maldad del subcomandante Marcos y el comentario sobra. Yo no he dicho que fuera malo. De hecho en Chiapas eran conscientes del problema y ya en la Primera Consulta por la Paz y la Democracia se incluyó una pregunta al respecto, la sexta:

¿Debe garantizarse la presencia y participación equitativa de las mujeres en todos los puestos de representación y responsabilidad en los organismos civiles en el gobierno?59
De: Anónima Fecha: 2008-07-02 19:23

Perdon, por el corte pero le di a donde no debía. Sigo...

Salió que si. Eso quiere decir que los propios zapatistas eran concientes de la existecia de contradicciones entre los derechos de las mujeres y los usos y constumbres y decidieron ponerle solución.

Eso les honra, pero no deja de ilustrar el problema que yo señalaba.60
De: TxG Fecha: 2008-07-02 19:25

Anónima, no entiendo porqué le llamas "atentado" contra los derechos humanos. Pueden ser muchas las causas por la que los derechos regulados en las leyes de un pueblo no sean acordes con los derechos humanos, pero pueden adaptadas y corregidas. No conozco bien el caso de Oaxaca, pero no me parece correcto que por un caso se reclame la eliminación del "derecho de los pueblos", ¿de todos? ¿porque hay un problema en uno?

Y otra cosa, qué diferencia hay entre los pueblos indígenas y no indígenas. Permíteme contestarme y hacer un chiste, aunque no tenga gracia: Los "pueblos indígenas" son pueblo, y los "no indígenas" no, no llevan la palabra pueblo por delante ni por detrás, nunca se dice los "pueblos no indigenas". Y claro, pueblo es una palabra maldita.

En mi tierra se suele decir "pareces de pueblo" para insultar a alguien aduciendo que es tonto e ingenuo.61
De: webensis Fecha: 2008-07-02 19:36

Pero TxG, los firmantes del dichoso manifiesto por la lengua común estén obligando o sometiendo a nadie. Simplemente están dando su opinión sobre cómo deberían ser las cosas. Luego pueden convencer a la mayoría o no. Y ni aun así.62
De: TxG Fecha: 2008-07-02 19:43

Y ya que estoy de chistes ... no sé si os habéis fijado en uno muy bueno que hay en el texto del "Manifiesto por la lengua común".

Al final del panfleto dice:
"Firmas (orden alfabético): Mario Vargas Llosa, José Antonio de la Marina, Aurelio Arteta, Félix de Azúa, Albert Boadella, ..."
La verdad, que no entiendo bien a qué alfabeto se refiere.

Con un ejemplo así por lo que tiene escrito más arriba ni me molesto en comentar.63
De: Anónima Fecha: 2008-07-02 19:49

TxG:

A ver, de estoy dando dos tipos de argumentos para la rechazar el derecho de los pueblos.

El primero es un argumento basado en la contradicción con el artículo 1 de los derechos humanos.

Para que no se me pueda contestar que es una contradicción teórica simplemente y que no se dará nunca en al realidad, doy un segundo argumento: un ejemplo concreto.

Y si, no creo que deban existir unos "derechos de los pueblos". Creo que lo que se pretende defender con los derchos de los pueblos y que es realmente defendible, debería defenderse basándose en los derchos de los ciudadanos, independientemente de su raza/pueblo. También creo que aquellos derechos de los pueblos que son contrarios a los derechos de los ciudadanos, no son aceptables.

Así que ¿para qué unos derechos de los pueblos?

En cuanto a eso que escribe: "Los "pueblos indígenas" son pueblo, y los "no indígenas" no, no llevan la palabra pueblo por delante ni por detrás, nunca se dice los "pueblos no indigenas".

Pues va a ser que no tiene razón. No se dice los pueblos no indígenas claro. Pero se dice el pueblo español y los pueblos de España, por ejemplo.

También en México se habla del pueblo de México y los pueblos indígenas (ver punto 11, también es itneresante el punto 12 sobre situación de la mujer indígena)64
De: JJ Fecha: 2008-07-02 19:53

¿Se dice "galegol" o solo cuando gana la selección española la copa de Europa?65
De: TxG Fecha: 2008-07-02 21:36

Anónima, dices: "debería defenderse basándose en los derchos de los ciudadanos".

O sea, que los derechos de los ciudadanos (habitantes de la ciudad) SI, y los derechos de los pueblos NO. Pretendes decir que unos son mejores que otros sólo por el tamaño de la población. Antes he querido darle un aire jocoso a este tema, pero tu insistencia me parece insultante.

¿Puede existir un sistema legal en Mexico o en España, pero no en Oaxaca o en Galiza, Euskal Herria o Catalunya? ¿Cúal es problema, el tamaño de los entornos geográficos? Pues ¿por qué no los suprimimos todos y hacemos uno para todo el mundo? Ni españoles ni mexicanos, terrícolas. Y ya que estamos en la Unión Europea ¿por qué no anulamos los derechos constitucionales de los estados europeos ? (tu lo has dicho también son pueblos)66
De: Anónima Fecha: 2008-07-02 21:54

TxG,

A lo que se ve tenemos un problema básico de comunicación y eso que tenemos una lengua en común.

Para mi (ys según la RAE):

ciudadano= Habitante de las ciudades antiguas o de Estados modernos como sujeto de derechos políticos y que interviene, ejercitándolos, en el gobierno del país.

Da igual que el ciudadano viva en el campo o en la ciudad.

Cuando hablo de pueblos, no me refiero a als poblaciones de menor categoría sino a los conjuntos de personas de un lugar, región o país.

Según la ONU existen los derechos de los pueblos desde hace bastante (pero no encuentro el enalce que PAwley conoce bien) y desde 2007 los derechos de los pueblos indígenas (que me ocupa lso priemros lugares en als buesquedas y no me deja encontrar lo anterior)

Y efectivamente, lo que yo andaba defendiendo es que ni españoles ni méxicanos: ciudadanos del mundo.

No se trataría de anular los derechos consitucionales de nadie, sino de que todos los seres humanos tengan los mismos derechos constitucionales.

Una utopía. Pero no deja de ser lo que a mi me gustaría.67
De: Vendell Fecha: 2008-07-05 02:35

Reixa propón unha lectura diferente, malia que no final da súa peza, citando "o medo á liberdade e ao avance da igualdade" esqueza facer referencia algunha á fraternidade. Se cadra a estas alturas podemos dar por definitivamente soterrado o terceiro precepto do revolucionario ilustrado.68
De: cossimo Fecha: 2008-07-05 04:10

"hay una asimetría entre las lenguas españolas oficiales".
Por tanto, el español es una lengua de rango superior.

"en España hay diversas realidades culturales pero sólo una de ellas es universalmente oficial en nuestro Estado democrático.".
"las lenguas no tienen el derecho de conseguir coactivamente hablantes".
¿Cómo se consigue que una realidad cultural (???) sea universalmente (???) oficial en un Estado si no es coactivamente?

"Es lógico suponer que siempre habrá muchos ciudadanos que prefieran desarrollar su vida cotidiana y profesional en castellano, conociendo sólo de la lengua autonómica lo suficiente para convivir cortésmente con los demás y disfrutar en lo posible de las manifestaciones culturales en ella."
¿Y qué pasa con los ciudadanos que sólo quieren conocer la lengua universalmente ofiical lo suficiente para convivir cortésmente con los demás y disfrutar en lo posible de las manifestaciones culturales en ella?.

"Conviene recordar que este tipo de imposiciones abusivas daña especialmente las posibilidades laborales o sociales de los más desfavorecidos, recortando sus alternativas y su movilidad."
???????????????????????????????????????????????????????????
Entonces, los padres que quieren que sus hijos sean educados exclusivamente en lengua "autonómica", ¿están dañando el futuro de sus hijos? ¿Deberían ser privados de la patria potestad por hipotecar el futuro de sus hijos? Los islandeses, ¿ven limitadas sus posibilidades de futuro por recibir su educación básica en una lengua que sólo hablan 300.000 personas? El conocimiento, ¿depende de la lengua en que se adquiera? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver con la movilidad? ¿Qué es la movilidad? ¿Y cómo se articula en las sociedades tardocapitalistas? ¿Cuán plurilingües son los eurodiputados españoles? ¿No hay personas que a pesar de hablar sólo una lengua, se han "movido"? Una persona educada en gallego, ¿nunca podrá aprobar Medicina?

"La lengua castellana es COMUN Y OFICIAL a todo el territorio nacional, siendo la única cuya comprensión puede serle supuesta a cualquier efecto a todos los ciudadanos españoles.".
Es decir, IMPUESTA, no supuesta. Interesante eufemismo.

"Las lenguas cooficiales autonómicas deben figurar en los planes de estudio de sus respectivas comunidades en diversos grados de oferta, pero nunca como lengua vehicular exclusiva. En cualquier caso, siempre debe quedar garantizado a todos los alumnos el conocimiento final de la lengua común."
O sea, la lengua común sí puede ser lengua vehicular exclusiva porque los ciudadanos tienen derecho a ser "monolingües en castellano.". Obviamente, no se garantiza el conocimiento final de la lengua "cooficial".

"En las autonomías bilingües, cualquier ciudadano español tiene derecho a ser ATENDIDO INSTITUCIONALMENTE EN LAS DOS LENGUAS OFICIALES. Lo cual implica que en los centros oficiales habrá siempre personal capacitado para ello, no que todo funcionario deba tener tal capacitación".
O sea, los castellano-parlantes podrán ser atendidos por cualquier funcionario ya que a todos los empleados públicos se le "supondra" el conocimiento de la lengua común. Los ciudadanos cooficiales serán remitidos al departamento correspondiente. Esto se parece un poco al apartheid.

"LA ROTULACION DE LOS EDIFICIOS OFICIALES Y DE LAS VIAS PUBLICAS, las comunicaciones administrativas, la información a la ciudadanía, etc... en dichas comunidades (o en sus zonas calificadas de bilingües) es recomendable que sean bilingües pero en todo caso nunca podrán expresarse únicamente en la lengua autonómica."
Pero sí podrán expresarse únicamente en la lengua común, claro. Lo uno es sólo recomendable; lo otro, obligatorio.

"LOS REPRESENTANTES POLITICOS, tanto de la administración central como de las autonómicas, utilizarán habitualmente en sus funciones institucionales de alcance estatal la lengua castellana lo mismo dentro de España que en el extranjero"
¿Y qué ocurrirá si no lo hacen? ¿Se les privará de la ciudadanía común? ¿Serán inhabilitados? El euskera, ¿no es también una lengua institucionalmente españols?

En fin, discriminación e imposición en nombre de un ideal. ¡Cómo me suena!

69
De: Vendell Fecha: 2008-07-05 04:12

Pois iso.70
De: webensis Fecha: 2008-07-05 10:34

"Por tanto, el español es una lengua de rango superior"

Es común en toda España, y las otras lenguas no. Llámalo como quieras. Llamarlo superioridad te ayuda a indignarte :o]

"¿Cómo se consigue que una realidad cultural (???) sea universalmente (???) oficial en un Estado si no es coactivamente?"

En democracia, se hace convenciendo a la mayoría de los cuidadanos.
Etcétera.71
De: cossimo Fecha: 2008-07-05 13:18

webensis, sinceramente, non me apetece enlearme nunha discusión desas na que eu fago gala de meu cinismo "puyativo" e vostede demostra estar noutra dimensión. Só lle direi un par de cousas: España non é en absoluto, unha realidade cultural, as línguas nunca serán asimétricas e a súa concepción da democracia é irreflexivamente naïve. E o seu etcétera unha mostra de intellectual laziness.
E postos a pedir, eu o que quero que sexa común é a propiedade. A ver se convenzo á maioría dos meus concidadáns.72
De: cossimo Fecha: 2008-07-05 13:22

E o Manifesto comunista éste é pura ideoloxía (nacionalista, claro).73
De: webensis Fecha: 2008-07-05 15:37

"España non é en absoluto, unha realidade cultural"

Stupendo. Yo interpreto que el manifiesto se refiere al idioma español. Que sería una realidad cultural como lo son todos los idiomas.

"a súa concepción da democracia é irreflexivamente naïve. E o seu etcétera unha mostra de intellectual laziness."

Seguramente. Usted, sin embargo, es muy listo y le da duro al coco.

"A ver se convenzo á maioría dos meus concidadáns."

Efectivamente. Naif, pero así es.74
De: cossimo Fecha: 2008-07-05 16:31

"Usted, sin embargo, es muy listo y le da duro al coco."
Así es.75
De: Jeremy Vedder Fecha: 2019-02-15 02:33

Im guessing you'd use up all your resources first before you realize you're doing something wrong. shark hunting games76
De: mumbai escorts Fecha: 2019-11-13 08:44

activate nbc
espn activate
quickbooks support
Mumbai escorts
canon ij setup
mcafee.com/activate
office.com/setup
roku.com/link
activate espn
espn.com/activate
espn.com/activate
youtube.com/activate
Mumbai escorts
Mumbai Escorts
espn.com/activate
garmin updates
pbs.org/activate
nbcsports com activate
mumbai escorts
hulu.com/activate
espn.com/activatePast
<Diciembre 2023
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             


The verbascum files


Daurmith en Babel
Jaio, espiando
El Pez
El Paleofrik
Willy Sifones
Amelia Mateo
Pawley
Peke
MH
Césare
microsiervos
Lynx
Pereiro
León
Cristobo

Blogalegos ilustresBlogalia